Service


Kunskap är nyckeln till perfekta funktionslösningar 

Svenska företag ökar idag koncentrationen mot sina kärnaffärer. Företagen koncentrerar sig på det man är bäst på och köper alltfler tjänster inom de stödjande systemen. Valet av pålitliga leverantörer/entreprenörer blir som en följd av detta allt viktigare. Helhetssynen ökar i betydelse och det är den totalt bästa lösningen som också gagnar företaget bäst. 


Keyvent Serviceavdelning startade sin verksamhet sommaren 2000. Keyvent Serviceavdelning arbetar med funktionslösningar/service för industriella VVS-system. Idag finns vi i Örnsköldsvik med operativ verksamhet i Västernorrland. Våra anställdas mångåriga erfarenheter i kombination med kompetens och resultat ligger till grund för våra kvalitésäkrade leveranser. Vi arbetar nära tillsammans med företagets övriga kompetenser inom entreprenadverksamheten.


Affärside

Keyvent Serviceavdelning skall erbjuda funktionslösningar för att förbättra eller bibehålla befintlig inomhusmiljö till i första hand Svensk industri. 


Keyvent Serviceavdelning utför ombyggnader, service, underhåll och funktionsövervakningar av VVS anläggningar. Vi skall erbjuda kunden hög teknisk kompetens, moderna hjälpmedel och rationell hantering så att mervärden i form av effektiva, energisnåla anläggningar med hög tillgänglighet och optimerade driftkostnader erhålls. 


Keyvent Serviceavdelning skall vara ett naturligt val när ett företag, med dess speciella kompetens, behövs för att avlasta/ersätta egen personal. Genom att arbeta nära med övriga delar i företaget skall vi alltid erbjuda kunden det förmånligaste alternativet. 


Keyvent Serviceavdelning skall stå för: 

• Närhet 

• Tillgänglighet

• Kvalitet

• Kompetens

• Mervärde 


Kvalitetspolicy

• Företaget skall inom sitt verksamhetsområde utföra arbeten i enlighet med gjorda överenskommelser/specificerade krav så att överensstämmelse uppnås mellan vårt arbete och kundens krav och förväntningar.

• Kvalitet är det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar och minska våra kostnader.

• Du som medarbetare är i samverkan med andra ansvarig för kvaliteten i ditt arbete.

• Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Mäts med regelbundna erfarenhetsåterföringsmöten.

• Kvalitets - och miljöarbetet skall stimuleras genom personalutbildning, utveckling av arbetsmetoder och arbetsorganisation och användning av effektiva hjälpmedel.

• Keyvent Serviceavdelning arbetar i övrigt enligt företagets kvalitetspolicy.

• VD ansvarar för att denna policy är förstådd, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen. 


Miljö 

Miljösäkring av projekt ingår som en integrerad del i Keyvent Serviceavdelning kvalitetsarbete. I dialog med våra kunder tas hänsyn till tänkbara miljöaspekter genom att alternativa lösningar diskuteras. Vår kompetens gör det möjligt att anpassa teknik för att tillvarata miljömässiga fördelar. 


Miljöpolicy

• Vårt arbete skall styras av kretsloppsprincipen och vi skall hushålla med samtliga resurser.

• Vi skall aktivt informera om miljöförbättrande åtgärder inom vårt affärsområde.

• Vi skall använda varudeklarerade produkter med minimal påverkan på miljön.

• Vårt arbete skall styras av ständiga förbättringar inom miljöområdet.

• I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt miljöansvar och följa gällande lagstiftning, miljöbestämmelser och företagets miljöpolicy.

• Vi arbetar efter den av företaget upprättad och fastslagna miljöpolicyn. 


Teknikområden

Inom respektive teknikområde erbjuder vi allt från funktionslösningar till detaljinsatser.

• Processventilation

• Kylanläggningar

• Industriella VVS anläggningar

• Vibrations- och Lagermätningar 


Produkter

• Regelbunden behovsprövad service

• Underhållsåtgärder

• Reparationer och/eller byte av utrustning

• Mätning av korrosionstillväxt

• Utbildningar

• Mätningar/Verifieringar

• Utredningar/Förstudier

• Besiktningar

• Prestandaprov

• Drift - och skötselinstruktioner

• OVK - besiktningar

• Typgodkända brandtätningar


Ett bra underhåll och väl underbyggda ombyggnadsåtgärder förebygger oplanerade stopp, ökar tillgängligheten, förbättrar miljön, sparar energi, minskar underhållskostnader, ökar livslängden och förbättrar klimat/trivsel i de lokaler anläggningen verkar.


Kontinuerlig fördjupning och breddning av medarbetarnas kunskaper skall garantera att Keyvent Serviceavdelning tillför kunderna kompetens, inte bara kapacitet i form av volym.  

Keyvent Serviceavdelning skall stödja kunderna genom att fokusera på områden som kunderna själva inte har möjlighet, eller bedömer motiverat, att ha egna resurser för. 


Lokaltyper

Våra produkter erbjuds till följande lokaltyper:

• El tekniska driftrum

• Laboratorier

• Processlokaler

• Övriga Industrilokaler 


För varje lokal upprättas checklistor där aktiviteterna förankras med respektive kund. Checklistorna omfattar allt, från mekaniska åtgärder via verifieringar till styrsystem. 


Kunder 

Våra kunder finns inom industrin med tyngdpunkt mot Skogsindustrin. Viss del av verksamheten riktas mot den allmänna sektorn. 


Geografisk täckning 

Keyvent Serviceavdelning bedriver sin verksamhet från Örnsköldsvik och tyngdpunkten på verksamhetsområdet är Västernorrlands län.


Tillsammans med entreprenadverksamheten medverkar vi i funktionskontroller och utcheckningar i princip över hela landet. 


Medarbetarna 

Att vidareutbilda egen personal och att anställa personal med hög teoretisk och praktisk kompetens är, och kommer att vara Keyvent Serviceavdelning viktigaste konkurrensmedel. Vi skall vidareutveckla samarbete via nätverk med andra företag för att tillförsäkra oss om kompetensförsörjning som vi själva av praktiska eller ekonomiska skäl inte skall ha i vår egen organisation. I detta nätverk ingår att nära arbeta med företagets övriga entreprenadverksamheter och dra nytta av de tekniska kompetenser som där finns. 


Personal >> 


Värderingar 

Keyvent Serviceavdelning skall inge respekt och stå för hög moral, etik och miljömedvetenhet. Kunderna skall hos oss möta kvalitet, kostnadseffektivitet och kompetens. Keyvent Serviceavdelning skall utmärka sig som en förstklassig samarbetspartner genom att uppträda affärsmässigt, öppet och ärligt.